Redaksi

Pemimpin Redaksi
– Haikal Fadhil Anam

Redaktur Pelaksana

– Rifqi Hudaya

Staf Redaksi

– Wildan Maulana Shiddiq

– Annisa Nurjanah

– Dinny Fitrian Ekasuci

Visual Grafis      : Hudaya Rif

IT                 : Rizki Cahya Permana

Email            : marakom.info@gmail.com